Untitled Document
 
 
기능성원료(55)
추출물/팅쳐(28)
유화/점증제(25)
보존제(5)
화장품원재료(11)
 
 
화장품원료 > 화장품원재료 > 전체조회 : 상품수 총11개 정렬: [판매순위] [낮은가격] [높은가격] [제품명]
 
 
 
그린 옥사이드
3,700원
 
 
 
레드 옥사이드
2,500원
 
 
 
바이올렛 옥사이드
3,700원
 
 
 
브라운 옥사이드
3,700원
 
 
 
블랙 옥사이드
1,850원
 
 
 
블루 옥사이드
3,700원
 
 
 
알로에 파우더(200:1)/보습력탁월
12,200원
 
 
 
옐로우 옥사이드
1,850원
 
 
 
파운데이션 컬러믹스 21호
3,600원
 
 
 
파운데이션 컬러믹스 23호
3,600원
 
 
 
파파야 효소/각질&노폐물세정
7,600원