Untitled Document
 
 
솝베이스(12)
원재료(21)
물비누재료(9)
솝클레이(8)
물비누 페이스트(4)
천연분말(69)
허브/한약재(13)
     
 
 
비누원료/첨가물 > 솝베이스 > 전체조회 : 상품수 총12개 정렬: [판매순위] [낮은가격] [높은가격] [제품명]
 
 
 
MP 비누베이스(EM원액)-1kg
5,000원
 
 
 
MP 비누베이스-10kg
소비자가 : 30,000원
30,000원
 
 
 
MP 비누베이스-노랑(옐로우,노란색)-1kg
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-보라-1kg
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-빨강-1kg
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-초록(그린,녹색)-1kg
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-카렌듈라오일첨가-1kg
5,000원
 
 
 
MP 비누베이스-투명-1kg
소비자가 : 4,700원
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-파랑-1kg
3,500원
 
 
 
MP 비누베이스-화이트(흰색)-1kg
소비자가 : 4,700원
3,500원
 
 
 
대용량 비누베이스 화이트/투명비누베이스20kg(1Box)
소비자가 : 60,000원
56,000원
 
 
 
솝누들/반죽비누
4,700원